Política de privacitat

Associació Plataforma Aprofitem a els Aliments (des d’ara, “Plataforma Aprofitem a els Aliments”) amb NIF G66219718 en compliment amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), d’ara endavant, RGPD, a través de la present Política de Privacitat (o Política de Protecció de dades) informa als usuaris del lloc web dels usos a què es sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en aquest lloc web, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

Plataforma Aprofitem a els Aliments es reserva la facultat de modificar aquesta política amb l’objecte d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tinguis perfecte coneixement del seu contingut.

COM SERAN TRACTATS LES MEVES DADES?

QUI ÉS EL RESPONSABLE?

El responsable del tractament de les dades de caràcter personal és la Plataforma Aprofitem a els Aliments

NIF: G66219718

Domicili: Palau 4, 1r 1a, 08002 Barcelona.

Telèfon: 649 32 16 97

Correu electrònic: paa@aprofitemelsaliments.org

QUINA ÉS LA FINALITAT DE LES MEVES DADES?

  • Atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes efectuades per l’usuari.
  • Mantenir informat a l’usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i novetats de Plataforma Aprofitem a els Aliments. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què l’usuari retiri el seu consentiment donat per a la recepció d’aquestes comunicacions. Si l’usuari no consent el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat, haurà de marcar la casella habilitada a aquest efecte en el lloc web.
  • Possibilitar la participació de l’usuari en les activitats proposades en el lloc web, així com la descàrrega de continguts gratuïts oferts en el mateix.

L’usuari sap i accepta que la participació en les activitats proposades i / o la descàrrega dels continguts gratuïts oferts en el lloc web estan obligatòriament condicionades a la plena acceptació inicial de tota la finalitat abans indicada. En cas de no acceptar aquesta condició, l’usuari ha d’abstenir de participar en les activitats proposades i / o descarregar els continguts gratuïts oferts en el lloc web.

QUANT TEMPS CONSERVAREM LES TEVES DADES?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir amb les obligacions legals, mentre no s’oposi al tractament o revoqui el consentiment. En concret es conservaran durant els terminis següents:

Dades dels clients: El període de conservació de les teves dades personals serà el mínim necessari, i pot mantenir-se fins:
4 anys: Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris …); Arts. 66 i s. Llei general tributària (llibres de comptabilitat …);
5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)
6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures …)
10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
Dades dels usuaris per rebre comunicacions electròniques: des que l’usuari se subscriu fins que es dóna de baixa.
Dades dels usuaris tractats per a la participació en activitats proposades en el lloc web: Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins que l’usuari revoqui el seu consentiment.
Dades dels postulants a pràctiques o a llocs de feina: En cas que no siguis seleccionat, Plataforma Aprofitem a els Aliments podrà mantenir emmagatzemat el teu CV a un màxim de dos anys per incorporar-lo a futures convocatòries, llevat que manifestis el contrari.
QUÈ ENS llegítima PER TRACTAR LES TEVES DADES?

Plataforma Aprofitem a els Aliments està legitimat al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l’interessat mitjançant la signatura o acceptació dels pertinents formularis, per a un o diversos fins específics, tal com recull l’article 6.1. a) del Reglament General de Protecció de dades personals. Si ets un dels treballadors de Plataforma Aprofitem a els Aliments, la relació contractual que ens uneix és la base legitimadora perquè puguem tractar les teves dades.