[:ca]Posicionament de la PAA respecte una Llei per l’Aprofitament dels Aliments[:es]Posicionamiento de la PAA respecto a una Ley por el Aprovechamiento de Alimentos[:]

[:ca] 

La Plataforma Aprofitem els Aliments és una associació formada per persones i entitats lligades a la lluita contra el malbaratament d’aliments. Des dels seus inicis treballa en xarxa, apropant els agents de la cadena alimentària (des de productors fins a consumidors) per trobar solucions comunes en l’àmbit local al problema global del malbaratament d’aliments.

 

Des de la PAA creiem que es necessària una iniciativa legal en matèria de prevenció i gestió del malbaratament alimentari que tracti el problema i els seus aspectes més rellevants. Creiem que és imprescindible per a una estratègia integrada i transversal del malbaratament alimentari promoure una llei específica per a l’aprofitament dels aliments ateses les seves múltiples dimensions.

Reconeixem els avanços produïts en els darrers anys a nivell nacional i internacional amb les aparicions de diferents lleis contra el malbaratament d’aliments, però considerem que cap model és satisfactori des del nostre punt de vista ja que són molt acotades a un sol actor del cicle alimentari, i les eines amb les que es doten per a la seva aplicació són molt limitades.

Transparència informativa. Una part fonamental des del nostre punt de vista és l’obligatorietat de la transparència en la gestió dels recursos alimentaris. És imprescindible que les administracions regulin l’obligació de tots els agents del cicle alimentari de reportar la quantitat d’aliments que es desaprofiten i que a la vegada s’expliqui com s’han obtingut aquestes dades. Proposem que la llei encomani que la redacció del pla nacional de lluita contra el malbaratament alimentari que va ser aprovat en el ple monogràfic sobre la situació d’emergència social, reflecteixi uns objectius quantitatius de prevenció del malbaratament.

Ineficiència del sistema alimentari actual. Des de la PAA entenem que les cancel·lacions de comandes injustificades haurien d’estar penalitzades, així mateix, els contractes no haurien d’incloure clàusules abusives que permetessin al comprador de productes alimentaris de desdir-se dels seus compromisos. Els aliments són més que una simple mercaderia. Les pràctiques comercials que fomenten o tenen conseqüències en forma de malbaratament i pèrdues alimentàries s’han d’evitar. El principi d’aprofitament de l’aliment hauria de prevaldre sobre el principi de la llibertat de mercat per a deixar-lo fer malbé.

Jerarquia de la gestió de residus. La llei per a un millor aprofitament dels aliments ha de seguir la jerarquia en gestió de residus i recursos establerta tant en l’art. 4 de la directiva europea 98/2008/CE de residus, com en l’art. 8 de Ley 21/2011 de residuos  y suelos contaminados, com per a l’agència ambiental dels EUA (EPA) La llei haurà d’abordar unes mesures fiscals que orientin la gestió al màxim aprofitament, establint uns incentius clars i un règim de sancions dissuasius per aquells que no compleixin la norma d’evitar el malbaratament alimentari.

L’ajuda alimentaria. La majoria de les iniciatives d’ajuda alimentària de major dimensió tenen un patró marcadament assistencialista. Des de la PAA pensem que el volum de recursos econòmics i alimentaris pot ser utilitzat amb un ventall d’objectius molt més ampli que no pas fer arribar aliments a les persones i famílies més vulnerables. Aquests recursos poden servir també per a millorar l’equilibri nutricional dels beneficiaris, millorar la seva autoestima, reduir els excedents alimentaris, enfortir el teixit econòmic i social dels entorns on es concentren les persones més necessitades.

Les lleis del Bon Samarità. Una de les barreres a la donació d’aliments és la por dels donants a ser denunciats per una hipotètica intoxicació alimentària per part dels beneficiaris d’ajuda alimentària. Això provoca sovint que algunes iniciatives d’aprofitament no es portin a terme. En aquest sentit, les lleis de Bon Samarità publicades tant a Itàlia Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale com als EUA  The Bill Emerson Good Samaritan Food Donation Act, són exemples d’instruments legals desenvolupats per a reduir les resistències que poden tenir els potencials donadors. Creiem que una llei que alliberi de responsabilitat als donants d’aliments, pot promoure la qualitat i quantitat de donacions.

Les entitats receptores d’ajuda alimentària. En un context de sobreproducció alimentària, finançar la compra d’aliments per destinar-los a la beneficència és una acció poc encertada des del punt de vista de l’optimització dels recursos públics. Els recursos econòmics que han de rebre les entitats han d’assegurar que tinguin les infraestructures, la capacitat logística i humana per facilitar l’accés als aliments als més desfavorits. Una de les activitats que la llei pot promoure és la pròpia implicació de les persones beneficiàries de l’ajuda alimentària en la gestió de les entitats i en els treballs que desenvolupen.

Fiscalitat Un dels instruments per a guiar el comportament dels actors implicats en el cicle dels aliments és la política i els instruments fiscals. Atès que els productes alimentaris poden esdevenir residus simplement per una decisió arbitrària del seu posseïdor, els instruments fiscals s’han d’orientar tant en la gestió dels aliments com en la dels residus.

Fiscalitat de les donacions alimentàries Si les autoritats cerquen un bon funcionament del mercat dels productes alimentaris haurien de vigilar que les exempcions fiscals que s’obtenen actualment per donacions a les entitats benèfiques no siguin una via de gestió de l’excedent alimentari ja planificat dins de les previsions productives de les empreses alimentàries.

Residus Un residu alimentari pot ser un producte plenament comestible com no comestible, evitable com no evitable, i de vegades només respon a la voluntat del posseïdor de desfer-se d’un excedent. Des de la PAA pensem que la fiscalitat dels residus alimentaris hauria d’anar orientada a posar en valor el residu i fer que aquest es percebi com un recurs o quelcom valuós, que calgui aprofitar-lo o minimitzar la seva generació per tal de no perdre valor en el procés productiu de les empreses, les economies familiars o les finances públiques.

Règim d’incentius i sancions L’existència d’un règim d’incentius i sancions pels actors implicats en aquest trajecte és bàsic per tal que el compromís d’aquests amb la reducció del malbaratament alimentari sigui real. Els incentius i les sancions són eines que no es poden bandejar en una llei per reduir el malbaratament d’aliments, doncs altrament situarien aquesta en una proclama de bones voluntats on els incompliments no es penalitzarien, ni les innovacions i les bones pràctiques no es premiarien. Fins a l’any 2025 hi ha temps suficient per a posar en marxa totes les mesures que calgui per assolir els objectius de reducció del malbaratament alimentari.

Regulació de l’espigolament. L’espigolament pot fer-se càrrec dels excedents alimentaris que queden en els camps un cop s’ha fet la collita, però cal assegurar que aquest excedent no es derivi cap a activitats que entrin en competència amb el comerç i la indústria local. La millor manera de fer-ho és mitjançant l’establiment d’autoritzacions d’espigolament a empreses i entitats d’economia social que assegurin que el producte recollit serveix per ser lliurat a les persones amb menys recursos i ocupa persones en situació de vulnerabilitat sociolaboral. Per tant, la PAA considera que la limitació de l’espigolament implícita en la proposició de llei i la prohibició de que els aliments donats puguin ser tornats a posar en el circuit comercial són aspectes que s’haurien de suprimir del text actual.

Contractació pública. Com s’ha fet sovint amb la introducció de productes de comerç just, productes ecològics i similars, les administracions públiques haurien d‘incloure dins de la contractació pública prescripcions tècniques, requeriments i clàusules que afavoreixin la prevenció del malbaratament alimentari.

Datació d’aliments envasats. Existeix una duplicitat de dates de conservació dels aliments, on una s’aplica a aliments que poden significar un risc per la salut, i una altra que simplement es refereix a la conservació de les seves característiques organolèptiques, cal fer una reflexió sobre quins efectes té aquesta doble datació sobre el malbaratament alimentari a les llars i als comerços. La legislació catalana pot instar als comerços i les indústries a no llençar els productes que hagin superat la data de consum preferent.

Taula permanent i fons econòmic. Creiem necessari dotar la llei d´un instrument en forma de taula permanent que aglutini els diferents agents de la cadena alimentaria al mateix temps que les organitzacions i entitats socials. Una taula que proposi acords, accions conjuntes, difongui bones pràctiques i impulsi diferents campanyes per conscienciar, educar i sensibilitzar en la prevenció del malbaratament dels aliments.

[CAT] Consulta el document sencer de posicionament i propostes de la PAA.

[CAST] Consulta el documento de posicionamiento y propuestas de la PAA. [:es] 

La Plataforma Aprovechemos los Alimentos es una asociación formada por personas y entidades involucradas en la lucha contra el despilfarro de alimentos. Desde sus inicios trabaja en red, acercando a los agentes de la cadena alimentaria (desde productores hasta consumidores) para encontrar soluciones comunes en el ámbito local al problema global del despilfarro de alimentos.

 

Desde la PAA creemos que es necesaria una iniciativa legal en materia de prevención y gestión del despilfarro alimentario que trate el problema y sus aspectos más relevantes. Creemos que es imprescindible para una estrategia integrada y transversal del despilfarro alimentario promover una ley específica para el aprovechamiento de los alimentos atendiendo a sus múltiples dimensiones.

Reconocemos los avances efectuados en los últimos años a nivel nacional e internacional con las apariciones de diferentes leyes contra el despilfarro de alimentos, pero consideramos que ningún modelo es satisfactorio desde nuestro punto de vista, ja que están demasiado acotadas a un solo actor del ciclo alimentario, y las herramientas de las que se dota su aplicación son muy limitadas.

Transparencia informativa. Una parte fundamental desde nuestro punto de vista es la obligatoriedad de la transparencia en la gestión de los recursos alimentarios. Es imprescindible que las administraciones regulen la obligación de todos los agentes del ciclo alimentario de informar sobre la cantidad de alimentos que se dejan de aprovechar y que, al menos tiempo, se explique cómo se han obtenido estos datos. Proponemos que la ley encomiende que la redacción del plan nacional de lucha contra el despilfarro alimentario (pdf en catalán) que se aprobó en el pleno monográfico sobre la situación de emergencia social, refleje unos objetivos cuantitativos de prevención del despilfarro.

Ineficiencia del sistema alimentario actual. Desde la PAA entendemos que las cancelaciones de pedidos injustificadas deberían estar penalizadas y que, al mismo tiempo, los contractos no deberían incluir cláusulas abusivas que permitieran al comprador de productos alimentarios desentenderse de sus compromisos. Los alimentos son más que una simple mercancía. Las prácticas comerciales que fomentan o tienen consecuencias en forma de despilfarro y pérdidas alimentarias se deben evitar. El princicipio de aprovechamiento del alimento debería prevalecer sobre el principio de la libertad de mercado que permite que se estropee.

Jerarquía de la gestión de residuos. La ley para un mejor aprovechamiento de los alimentos tiene que seguir la jerarquía en gestión de residuos y recursos establecida tanto en el artículo 4 de la directiva europea 98/2008/CE de residuos, como en el artículo 8 de la Ley 21/2011 de residuos  y suelos contaminados, y en la agencia ambiental de los EEUU (EPA)La ley debería abordar unas medidas fiscales que orienten la gestión al máximo aprovechamiento, estableciendo unos incentivos claros y un régimen de sanciones disuasorias para aquellos que no cumplan la norma de evitar el despilfarro alimentario.

La ayuda alimentaria. La mayoría de las iniciativas de ayuda alimentaria de mayor dimensión tiene un patrón marcadamente asistencialista. Desde la PAA pensamos que el volumen de recursos económicos y alimentarios puede utilizarse con un abanico de objetivos mucho más amplio que dar acceso a los alimentos a personas y familias vulnerables. Estos recursos también pueden servir para mejorar el equilibrio nutricional de los beneficiarios, mejorar su autoestima, reducir los excedentes alimentarios, fortalecer el tejido económico y social de los entornos donde se concentran las personas más necesitadas.

Las leyes del Buen Samaritano. Una de las barreras a la donación de alimentos es el miedo de los donantes a ser denunciados por una hipotética intoxicación alimentaria por parte de los beneficiarios de ayuda alimentaria. Eso provoca a menudo que algunas iniciativas de aprovechamiento no se lleven a cabo. En este sentido, las leyes de Buen Samaritano publicadas tanto en Italia (Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale) como en los EEUU (The Bill Emerson Good Samaritan Food Donation Act), son ejemplos de instrumentos legales desarrollados para reducir las resistencias que puedan tener los potenciales donantes. Creemos que una ley que libere de responsabilidad a los donantes de alimentos puede promover la cualidad y cantidad de donaciones.

Las entidades receptoras de ayuda alimentaria. En un contexto de sobreproducción alimentaria, financiar la compra de alimentos para destinarlos a la beneficencia es una acción poco acertada desde el punto de vista de la optimización de recursos públicos. Los recursos económicos que reciben las entidades deben asegurar que tengan las infraestructuras, capacidad logística y huamana para facilitar el acceso a los alimentos por parte de los más desfavorecidos. Una de las actividades que la ley puede promover es la propia implicación de las personas beneficiarias de la ayuda alimentaria en la gestión de las entidades y en los trabajos que desarrollan.

Fiscalidad. Uno de los instrumentos para guiar el comportamiento de los actores implicados en el ciclo de los alimentos es la política y los instrumentos fiscales. Dado que los productos alimentarios pueden convertirse en residuos por la simple decisión arbitraria de su poseedor, los instrumentos fiscales deben orientarse tanto hacia la gestión de los alimentos como de los residuos.

Fiscalidad de las donaciones alimentarias. Si las autoridades buscan un buen funcionamiento del mercado de los productos alimentarios deberían vigilar que las exenciones fiscales que se obtinen actualmente por donaciones a las entidades benéficas no sean una vía de gestión del excedente alimentario ya planificado dentro de las previsiones productivas de las empresas alimentarias.

Residuos. Un residuo alimentario puede ser un producto tanto totalmente comestible ocmo no comestible, evitable como no evitable, y a veces sólo responde a la voluntad del poseedor de deshacerse de un excedente. Desde la PAA pensamos que la fiscalidad de los residuos alimentarios debería ir orientada a poner en valor el residuo y hacer que este se perciba como un recurso o un objeto valioso que sea necesario aprovechar o minimizar su generación para que no pierda valor el proceso productivo de las empresas, economías familiares o finanzas públicas.

Régimen de incentivos y sanciones. La existencia de un régimen de incentivos y sanciones para los actores implicados en este trayecto es básico para que el compromiso de estos con la reducción del despilfarro alimentario sea real. Los incentivos y las sanciones son herramientas que no se pueden desterrar en una ley para reducir el despilfarro de alimentos, porque de otra manera situarían a esta en una proclama de buenas voluntades en la que no se penalizarían los incumplimientos y no se premarían las innovaciones ni las buenas prácticas. Hasta el año 2025 hay tiempo suficiente para poner en marcha todas las medidas que se necesiten para alcanzar los objetivos de reducción de despilfarro alimentario.

Regulación del espigamiento. El espigamiento se puede hacer cargo de los excedentes alimentarios que queden en los campos una vez se haya cosechado, pero hay que asegurarse de que este excedente no se derive a actividades que entren en competencia con el comercio y la industria local. La mejor manera de hacerlo es a través del establecimiento de autorizaciones de espigamiento a empresas y entidades de economía social que aseguren que el producto recogido sirva para que las personas con menos recursos accedan a él y para dar empleo a personas en situación de vulnerabilidad sociolaboral. Por tanto, la PAA considra que la limitación del espigamiento implícita en la proposición de ley y la prohibición de que los alimentos donados puedan volver a entrar en el circuito comercial son aspectos que deberían suprimirse del texto actual.

Contratación pública. Como ha ocurrido a menudo con la introducción de productos de comercio justo, productos ecológicos y similares, las administraciones públicas deberían incluir dentro de la contratación pública prescripciones técnicas, requerimientos y cláusulas que favorezcan la prevención del despilfarro alimentario.

Fechas de alimentos envasados. Existe una dupblicidad de fechas de conservación de los alimentos, en la que una se aplica a alimentos que pueden significar un riesgo para la salud y otra que simplemente se refiere a la conservación de sus características organolépticas. Se debe hacer una reflexión sobre qué efectos tiene esta doble fecha sobre el despilfaro alimentario en los hogares y comercios. La legislación catalana puede instar a comercios e industrias a no tirar los productos que hayan superado la fecha de consumo preferente. 

Mesa permanente y fondo económico. Creemos necesario dotar la ley de un instrumento en forma de mesa permanente que aglutine los diferentes agentes de la cadena alimentaria, al mismo tiempo que las organizaciones y entidades sociales. Una mesa que proponga acuerdos, acciones conjuntas, difunda buenas prácticas e impulse diferentes campañas para concienciar, educar y sensibilizar en la prevención del despilfarro de alimentos.

iem necessari dotar la llei d´un instrument en forma de taula permanent que aglutini els diferents agents de la cadena alimentaria al mateix temps que les organitzacions i entitats socials. Una taula que proposi acords, accions conjuntes, difongui bones pràctiques i impulsi diferents campanyes per conscienciar, educar i sensibilitzar en la prevenció del malbaratament dels aliments.

[CAST] Consulta el documento de posicionamiento y propuestas de la PAA. [:]

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies